PROGRAMA ÈXIT LECTOR

Els alumnes viuen gran part del seu temps d’apre-nentatge, de lleure i de relacions socials a través de mitjans tecnològics. Però, tot i així, la lectura continua sent una de les ormes principals d’aprenentatge per la qual els alumnes amb destresa i bons hàbits de lectura tenen més èxit a l’escola.

L’escola ha d’abordar l’aprenentatge de la lectura comprensiva des de diferents plantejaments meto-dològics. Combinant diverses formes d’activitat amb diferents temps, materials i formes organitzatives, s’aprèn a comprendre un text des de la lectura silenciosa, però també des dels models orals i la vivència grupal, des de propostes avalades amb la tecnologia fi ns a l’escolta de contes i històries narrades amb emotivitat teatral i poètica.

Què diferencia el programa Èxit Lector de la resta de propostes per treballar la lectura?

Posem a la vostra disposició un programa que parteix d’aquesta perspectiva múltiple i presenta un enfocament del treball de la lectura i la seva comprensió elaborat per experts i investigadors en la matèria i basat en experiències contrastades d’èxit lector a les escoles. Fem un pas endavant i traslladem a un entorn digital metodologies d’èxit per a què les pugueu aplicar a les vostres aules.



Les claus del programa Èxit Lector

img7


Els autors del programa Èxit Lector

Les autores de les guies de lectura tenen en comú la passió per la lectura i la formació en didàctica de la llengua i la literatura, més enllà de la comprensió lectora. A banda de la seva activitat professional com a mestres i professores, totes formen part del grup de recerca GRETEL de la Universitat Autònoma de Barcelona des d’on investiguen sobre diversos temes relacionats amb la lectura i la literatura.
img8
img9