PROGRAMA ÈXIT LECTOR

Els alumnes viuen gran part del seu temps d’apre-nentatge, de lleure i de relacions socials a través de mitjans tecnològics. Però, tot i així, la lectura continua sent una de les ormes principals d’aprenentatge per la qual els alumnes amb destresa i bons hàbits de lectura tenen més èxit a l’escola.

L’escola ha d’abordar l’aprenentatge de la lectura comprensiva des de diferents plantejaments meto-dològics. Combinant diverses formes d’activitat amb diferents temps, materials i formes organitzatives, s’aprèn a comprendre un text des de la lectura silenciosa, però també des dels models orals i la vivència grupal, des de propostes avalades amb la tecnologia fi ns a l’escolta de contes i històries narrades amb emotivitat teatral i poètica.

Què diferencia el programa Èxit Lector de la resta de propostes per treballar la lectura?

Posem a la vostra disposició un programa que parteix d’aquesta perspectiva múltiple i presenta un enfocament del treball de la lectura i la seva comprensió elaborat per experts i investigadors en la matèria i basat en experiències contrastades d’èxit lector a les escoles. Fem un pas endavant i traslladem a un entorn digital metodologies d’èxit per a què les pugueu aplicar a les vostres aules.Les claus del programa Èxit Lector

img7


Els autors del programa Èxit Lector

Les autores de les guies de lectura tenen en comú la passió per la lectura i la formació en didàctica de la llengua i la literatura, més enllà de la comprensió lectora. A banda de la seva activitat professional com a mestres i professores, totes formen part del grup de recerca GRETEL de la Universitat Autònoma de Barcelona des d’on investiguen sobre diversos temes relacionats amb la lectura i la literatura.
img8
img9