PROGRAMA ÈXIT LECTOR

Avís legal

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet exitlector.cat pel qual CRUÏLLA posa a disposició dels usuaris d’Internet, per mitjà de la seva exhibició directa o per mitjà d’enllaços, l’accés a diversos continguts, informacions i serveis l’ús dels quals queda subjecte a les condicions d’utilització especificades aquí. L’accés a aquest lloc web comporta l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’utilització que s’hi recullen.

Condicions d’utilització

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest web d’acord amb les normes i les condicions pròpies de cadascun d’ells, així com les presents condicions d’utilització, i a no utilitzar-los de forma il·legal, il·lícita, contrària a la moral o als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic, o que vulneri els drets o interessos de CRUÏLLA o de tercers.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús d’aquest web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització d’aquest web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de CRUÏLLA o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impossibiliti de qualsevol manera la utilització normal d’aquest.

CRUÏLLA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, CRUÏLLA no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

 

Els usuaris que es registren poden participar en els espais de comunicació del web, atenint-se en tot moment a normes de conducta basades en el respecte a la legalitat i a la resta dels usuaris.

 

Els usuaris o visitants seran els únics responsables del contingut dels seus missatges en els espais de comunicació. CRUÏLLA no es fa responsable del contingut ni de les opinions emeses o enviades pels usuaris en aquests espais. Vostè assumeix la responsabilitat de les dades que subministra sota el seu nom d’usuari i utilitza la informació que s’ofereix en els espais de comunicació pel seu compte i risc. CRUÏLLA es reserva el dret d’eliminar en qualsevol moment el contingut dels espais de comunicació que siguin il·lícits o que incompleixin les condicions d’utilització dels espais recollides aquí. En qualsevol cas, la responsabilitat legal correspondrà a la persona que realitzi la infracció.
No obstant això, queda rigorosament prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants, tant contra els usuaris del servei com contra tercers. De la mateixa manera, queda prohibida la difusió de continguts de caràcter racista, sexista, pornogràfic o violent; la propaganda de sectes; l’apologia del terrorisme, i en general tot el que inciti a la il·legalitat o sigui contrari a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic, a la bona fe i als drets humans. Igualment, queda prohibit introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o programes susceptibles de danyar els sistemes físics o lògics de CRUÏLLA.

L’ús que l’usuari faci dels materials aquí continguts és de la seva exclusiva responsabilitat. CRUÏLLA no assumeix cap responsabilitat per la utilització incorrecta o il·legal d’aquests materials per part de l’usuari.

 

L’incompliment de les presents condicions d’utilització faculta CRUÏLLA per denegar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés i utilització dels continguts d’aquest web.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Els continguts d’aquest web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Únicament es podrà descarregar material inclòs en aquest web per a ús personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d’autor, de marques i altres drets de propietat.

La titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre la pròpia pàgina web, els seus continguts, el seu disseny gràfic, el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript corresponen, excepte indicació contrària, a CRUÏLLA; per la qual cosa qualsevol utilització no autoritzada d’aquests, per mitjà de la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació per a fins diferents de l’ús personal i privat, suposa una vulneració d’aquests drets.

Així mateix, l’usuari reconeix que les marques, noms comercials o signes distintius continguts en aquest web són titularitat, excepte indicació contrària, de CRUÏLLA, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al portal o als serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquestes marques, noms comercials o signes distintius. Tota utilització no autoritzada dels mateixos implica la contravenció d’aquests drets.

 

Responsabilitats
CRUÏLLA procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, l’exactitud, l’exhaustivitat, la pertinença o l’actualitat dels continguts.

 

CRUÏLLA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquest web procedent de fonts alienes al Grupo SM al qual pertany; als continguts no elaborats per aquesta; així com al compliment per part d’aquests tercers de la norma vigent.
Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen l’exclusiva finalitat d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. CRUÏLLA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals, ni de la seguretat, l’exactitud o la qualitat dels seus continguts, assumint l’usuari la responsabilitat exclusiva de l’accés en aquests llocs.

 

Lleis i Disposicions aplicables
El titular dels drets de propietat intel·lectual del web exitlector.cat és CRUÏLLA, de nacionalitat espanyola, amb domicili al c. Nàpols, 249, 08013 Barcelona (Espanya), CIF A-08934689 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 6.233, llibre 5.522, foli 15, a la secció segona de Societats, full 73.853.

L’usuari, per mitjà del simple accés a aquest web, acorda amb CRUÏLLA que tots els litigis que es suscitin sobre l’accés i l’ús d’aquest web o sobre la interpretació, aplicació o compliment d’aquestes condicions d’utilització, seran competència dels jutges i tribunals espanyols, i en concret, dels de Barcelona, per la qual cosa renuncia de forma expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei. En tot cas, tot el que concerneix a aquest lloc web, així com les presents condicions d’utilització, es regirà per la Legislació Espanyola.